دبستان دخترانه حضرت معصومه (س) اصفهان
مدرسه موفق ناحيه يك واستان اصفهان در سال تحصیلی 91-90 
قالب وبلاگ
پيوندهای روزانه

گروه ریاضی  راهبردهای فراشناختی در بهبود ریاضی

بر خلاف گذشته که تصور می شد توانایی یادگیری هر فرد تابعی از میزان هوش و استعدادهای اوست ، در چند سال اخیر این نظریه در میان روانشناسان قوت گرفته است که با وجود نقش تعیین کننده عوامل ذاتی هوش و استعداد در یادگیری ، عوامل غیر ذاتی دیگری نیز در این رابطه مهم قلمداد می شوند . یکی از این موارد « راهبردهای یادگیری » و یابه اصطلاح فنی تر « راهبردهای شناختی و فراشناختی » است که در چند سال اخیر شاهد پیشرفت زیاد روانشناسی تربیتی در کشف این راهبردها بوده ایم . بنا به تعریف ، راهبردهای شناختی به هر گونه رفتار ، اندیشه یا عمل یادگیرنده گفته می شود که او در ضمن یادگیری مورد استفاده قرار می دهد و هدف آن کمک به فراگیری ، سازماندهی و ذخیره سازی دانش ها و مهارت ها و نیز سهولت بهره برداری از آن ها در آینده است

به هر گونه فعالیت داوطلبانه ای که فرد می تواند برای بهبود یادسپاری و یادگیری خود انجام دهد، راهبرد های یادگیری می گویند. راهبرد های یادگیری، دو دسته ی شناختی و فراشناختی را در بر می گیرند. راهبردهای شناختی، ابزار هایی ضروری برای یادگیری محتوا هستند، اما راهبرد های فراشناختی، زمینه را برای جهت دهی و کاربرد راهبرد های شناختی و نظارت کردن بر آن ها را فراهم می سازند و نقش مهمی در جریان یادگیری ایفا می کنند.

راهبرد های فراشناختی به افراد در افزایش بازده یادگیری کمک می کند، دانش آموزان می توانند مسیر خود را در روند یادگیری با توسعه ی ظرفیت های یادگیری فراشناخت ترسیم کنند و محصلان می توانند راه را برای یادگیری مورد یادگیری در دستور کار برنامه ی آموزشی خود باز کنند

راهبردهای شناختی راهبردهایی هستند که به فرد کمک می کنند تا اطلاعات را پردازش کند ؛ راهبردهایی مانند : یادداشت برداشتن و نمودار کشیدن. این راهبردها بسیار تکلیف مدار هستند، بدین معنی که ممکن است راهبردی برای یک تکلیف مناسب باشد،اما برای تکلیف دیگر نامناسب و برعکس . فعالیت های فراشناختی ماهیت اجرایی و نظارتی دارند و تنها هنگام برنامه ریزی ، بازبینی و ارزیابی از یک راهبرد شناختی مورد استفاده قرار می گیرند . در نتیجه اغلب به عنوان فعالیت های خود گردانی معروفند به بیان دیگر ، راهبردهای شناختی به دانش آموز کمک می کنند تا به هدفی خاص برسد ، اما راهبردهای فراشناختی سبب می شوند دانش آموز دریابد که آیا به آن هدف رسیده است یا نه . وقتی که دانش آموزی پرسش هایی از خودش می پرسد تا اطمینان حاصل کند به هدف خویش دست یافته است یا خیر نیز از فراشناخت استفاده کرده است . تجارب فراشناختی یا پیش از فعالیت شناختی به دست می آید یا پس از آن و اغلب وقتی روی می دهد که شناخت فرد با شکست مواجه می شود.

گروه علوم روش فعال در علوم (پروژه)

پروژه چيست؟

پروژه پژوهش درباره موضوعى است كه يادگيرى قرار است حول آن صورت گيرد.

دانش آموزان اين تحقيق را مـعـمـولابه صورت گروهـى يـا درموارد استثنايى به طور انفرادى انجام مى دهند.

معمـولاپروژه هايى كه در درس علوم انجام مى شونـد، مـيـان رشته اى هستند. يعنى به رشته هاى متفاوت علوم تجربـى مـربـوط

مى شوند. بنابراين نبايد انتظار داشت كه دانش آموزان پروژه اى رامثلادر رشته زيست شناسى انجام دهند و به رشته هاى ديگر علوم

تجربى، مانند فيزيك، شيمى و زمين شناسى كارى نداشته باشند.

مدت انجام پروژه ها متفاوت است و از چند جلسه تا يك سـال يا نيم سال تحصيلى را مى توان به پروژه اختصاص داد. مـى تـوان

پروژه را در ساعات درسى يا به صورت فعاليت هاى خارج از كلاس انجام داد؛ يا گاه معلم مى تواند، در بعضى ساعات درسى به بررسى

پروژه ها بپردازد و روند كار را در صورت نياز اصلاح كند.

ارز شيابى از پروژه هاپروژه دانش آموز را در فعالـيـت هـاى عـمـلـى و ذهـنـى درگـيـرمى كند. بنابراين معلم فرصت مناسبى مى يابد تا در اين هنگام، به بررسى و ارزشيابى مهارت ها و دانـسـتـه هـا و حـتـى نـگـرش هـاى دانش آموزان بپردازد. بنابراين پروژه، ارزيابى و ارزشيابى يادگيرى را تسهيل و آن را دقيق تر مى كند. مى توان با تهيه چك ليست هاو حتى پرونده هايى به ثبت مـشـاهـدات حـاصـل از فـعـالـيـت هـاى

آموزشى دانش آموز پرداخـت و بـديـن تـرتـيـب، شـواهـدى هـرچـه محكم تر براى ارزشيابى از دانسته ها، مهارت ها و نگرش هاى آنان به دست آورد.

جايگاه پروژه در برنامه هاى درسى بىگمان نمىتوان برنامه هاى درسى را فقط مبتـنـى بـر پـروژه ساخت، بلكه پروژه را مى توان به عنوان بخشى از برنامه درسى درنظر گرفت؛ بخشى كه با بدنه اصلى برنامه در هم بافته شده است وجدا كردن آن به آسانى ممكن نيست. به عبارت ديگر، بايد پروژه هارا به صورت موضوع هايى فقط در حد فوق برنامه در نظر گرفت. درروش هاى سنتى يادگيرى، آمـوزش بـا انـگـيـزش بـيـرونـى انـجـام مى شود؛ معمولامعلم است كه دانش آموز را به آموزش وا مى داردو به يادگيرى او جهت مى)دهد. در صورتى كه در يادگيرى مبتنى برپروژه، انگيزه يادگيرى درونى است و دانش آموز با كمك معلم به يادگيرى خود جهت مى دهد.

پروژه براى دانش آموزان سال هاى پايـانـى دبـسـتـانـى بـاعـث مسؤوليت پذيرى، خـلاقـيـت و ابـتـكـار بـيـش تـر مـى شـود. قـدرت

تصميم گيرى و انتخاب، هنگام اجراى پروژه تقويت مى شود. چنين مهارت هايى در پايه هاى اوليه دبستان، بيش تر با كمك و راهنمايى

معلم به پيش مى روند.

گروه مطالعات اجتماعی موضوع : تفکر و پژوهش


موضوع باید به گونه‌ای انتخاب گردد که برای معلّم و دانش‏آموزان چالش برانگیز باشد و بتواند گروه درس پژوهی را به هدف بلند مدّت تحقیق برساند. به عنوان مثال:

ماده‏ی درسی: ریاضی پایه‏ی چهارم

واحد: هندسه

موضوع درس: مساحت مثلّث

انتخاب این موضوع گروه را در راه رسیدن به اهداف گام دوم یاری می‏رساند.

گام چهارم: تدوین طرح درس اوّلیّه توسّط اعضای گروه

هدف کلّیِ موضوع درسی: توانایی محاسبه‏ی مساحت مثلّت.

اهداف ورودی: 1- قاعده، ارتفاع و واحد مساحت را بشناسد و ...

اهداف جزئی و رفتاری- دانش‏آموز بتواند:

· نظر خود را در خصوص نحوه‏ی محاسبه‏ی مساحت مثلّث بیان کند.

· مساحت باغچه‌ی مثلّث شکلی را به دست آورد و ...

سایر مراحل طرح درس مانند انتخاب روش‌ها و وسایل، فعّالیّت‌های تدریس، ارزشیابی‏ها و فعّالیّت‌های مکمّل و فوق برنامه بر اساس طرح درس‌های معمول تدوین می‌گردد.

گام پنجم : اجرای اوّلین تدریس

در این مرحله سناریوی نوشته شده (مساحت مثلّث) توسط یکی از اعضای گروه درس پژوهی به گروهی از دانش آموزان تدریس می‌گردد. در ضمن تدریس، سایر اعضای گروه و ناظران از نکات مثبت و منفی تدریس، عکس‌العمل‌های دانش‏آموزان ، سؤالات آنان و ... یادداشت بر می‌دارند. ناظران و اعضای گروه بایستی در نکته برداری، چارچوب معیّنی را لحاظ نمایند. (تمرکز روی میزان فعّالیّت‌های دانش آموزان، اثربخشی روش‌ها، ابزار تدریس و . . .)

گام ششم : گزارش نویسی و نقد و بررسی اوّلین تدریس

در این مرحله هنگام تدریسِ مساحت مثلّث ناظران باید به مواردی مانند :

تسلّط معلّم بر تدریس ؛ میزان توانایی دانش آموزان در کاربرد وسایل اندازه‏گیریِ واحد مساحت ؛کارآمدی روش‏های تدریس و شیوه‌های ارزشیابی ؛ استنباط دانش آموزان از موضوع یادگیری و... توجّه و بر این اساس گزارش اوّلیّه را تهیّه نمایند.

در پایان تدریس، حتّی الامکان جلسه‏ ی تهیّه‌ ی گزارش در همان محل انجام شود و از نظرات خود معلّمِ مجری و دانش‏آموزان نیز استفاده گردد. در خاتمه مفسّر نهایی جمع بندی را انجام می‌دهد.

گام هفتم : بازنگری مجدّد طرح درس

در این مرحله گروه درس پژوهی چهار گام اساسی پیشِ رو دارد:

1- جمع‏آوری و بازبینی اطّلاعات مانند یادداشت‌ها، مشاهدات اعضای گروه و ناظران، کار دانش‏ آ موزان، فیلم تدریس و ...

2- تجزیه و تحلیل داده‌ها ( شواهدی که میزان برآورده شدن اهداف توسّط دانش‏آموزان را نشان می‌دهد).

3- شناسایی تغییرات مورد نیاز (چه تغییراتی و چگونه انجام شود تا گروه را به تحقّق هدف پژوهش برساند).

4- اصلاح طرح درس : فرد مسؤول باید کلیّه‏ی نکاتی را که نیاز به تغییر دارد به صورت برجسته در طرح درس گنجانده و به اطّلاع اعضا برساند تا در نهایت طرح درس نهایی تدوین و آماده‏ی اجرای مجدّد شود .

گام هشتم: تدریس دوم و تمرکز بر تهیّه‌ی گزارش مجدد

در این مرحله یکی دیگر از اعضای گروه یا همان معلّم قبلی ،طرح درس اصلاح شده را به گروه دیگری از دانش آموزان تدریس می‌نماید. ناظران باید تفاوت یادگیری دانش آموزان را در دو تدریس اجرا شده بررسی و درباره‌ی دلایل این تفاوت‌ها بحث نمایند

گام نهم: گزارش نویسی و نقد و بررسی تدریس دوم

در این مرحله علاوه بر فرایند گزارش‏گیری مانند اوّلین تدریس، تفاوت میزان درک و یادگیری دانش‏آموزان، دسترسی مطلوب به اهداف درس و اثربخشی تدریس در تحقّق این اهداف نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

گام دهم: بازتاب و پیامدهای تدریس

مرحله‌ی نهایی در فرایند درس پژوهی ایجاد گزارشی از 9 گام قبلی است که می‌تواند داستان یک چرخه‌ی درس پژوهی را به صورت توصیفی بیان نماید.

 گروه ادبیات موضوع : راههای افزایش گنجینه واژگان


1. عدم توجه و دقت جمله‌بندي و جمله‌نويسي در پايه دوم ابتدايي.

2. بي سوادي يا كم بودن سطح آگاهي و تحصيلات اولياي دانش‌آموزان.

3. عدم مطالعه كتاب توسط دانش‌آموزان و عدم امكانات و كتابخانه با توجه به دور دست بودن منطقه.

4. عـدم اشتيـاق بچه‌ها به زبان فارسي با توجه مغاير بودن با زبان مادري دانش‌آموزان.

5. عـدم پيگيـري و دقـت نظـر معلـمان و راهنمايان و خود اوليا در انشاي دانش‌آموزان.

6. كليشه بودن موضوعات براي معلمان و روند اجرايي تكراري باعث عدم رغبت آن‌ها مي‌شود.         

. در ساعت انشا مي‌توان با ايفاي نقش، قصه‌گويي و نمايش خلاق به عالي‌ترين اهداف زبان‌آموزي دست يافت كه نوشتن نيز يكي از اين اهداف است ايجاد برقراري ارتباط انساني و عاطفي، نظم بخشي به افكار گفتار پرورش قوه تفكر استدلال، استنتاج و به طور كلي رشد و شكوفايي خلاقيت و استعدادهاي زباني در دانش‌آموزان مي‌انجامد.


[ شنبه بیست و ششم اسفند 1391 ] [ 19:18 ] [ دبستان معصومه (س) ]
گروه ریاضی: در مورد مدل چهار مرحله‌اي پوليا شامل

1- فهميدن مسأله

2- طرح ريزي كردن

3- حل مسأله

4- نگاه به عقب

چند نكته:

1- زماني كه آموزش يك راهبرد مورد نظر است، از دانش‌آموزان مي‌خواهيم، مسأله‌هاي داده شده را فقط با همان راهبرد مورد نظر حل كنند تا با آن به طور كامل آشنا شوند. اما با گذشتن از آموزش راهبردها درهنگام حل مسأله آنها مي‌توانند از هر راهبردي كه مايل هستند مسأله را حل كنند. به اين ترتيب، يك مسأله مي‌تواند با راهبردهاي متفاوت در كلاس حل شود. در صورتي كه اين اتفاق دركلاس بيفتد باعث خوشحالي و سربلندي معلم خواهد شد.

2- آموزش راهبرد يعني فراهم كردن شرايط و موقعيتي كه دانش‌آموز درك كند، راهبرد مورد نظر براي حل مسأله كارآيي دارد.

3- تعداد راهبرد زياد است اما آموزش تعداد زيادي راهبرد به دانش‌آموزان طبق تحقيقات انجام شده مناسب نيست. زيرا مانع تفكر و خلاقيت دانش‌آموز خواهد شد.

گروه علوم :


1ـ موارد بدیع و نوعی از موارد استفاده از انواع وسایل را بیان نمایند .

2ـ کار دستی خلاقانه را با وسایل موجود طراحی کنند .

3ـ نحوه کار با وسایل را توضیح دهند .

4ـ وسایل گوناگون بسازند .

5ـ موارد استفاده و کاربرد وسایل را بیان کنند .

6ـ ایده ها و نظرات خود را بدون ترس بیان کنند .

7ـ اظهار علاقه به فعالیتهای خلاق بنمایند .

گروه ادبیات :

 تمریناتی برای درمان مشکلات خواندن :

 -       درمان مشکلات مربوط به زبان و تکلم  (شنیدن و تلفظ کردن ).

-       تقویت حافظه ی شنیداری و توالی شنیداری .

-       تقویت حافظه ی دیداری , ادراک دیداری , تمیز دیداری و توالی دیداری .

-       درک درستی از مفهوم زمان , واژه ها , جمله ها ,عبارت و متن .

گروه مطالعات اجتماعی:

افت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی ممكن است علت‌های مختلفی داشته باشد. مهمترین این علت‌ها عبارتند از:
 1. كند ذهنی كه ممكن است عامل وراثتی یا عامل محیطی باشد.
 2. از دست دادن یكی از اقوام نزدیك
 3. مشكلات خانوادگی یا متشنج بودن خانواده
 4. نرسیدن ویتامین‌های كافی به بدن
 5. ایجاد آلودگی‌های صوتی در منزل یا مدرسه
 6. همنشینی با دوستانی كه پایین‌تر از سطح خودش می‌باشد
 7. زندگی كردن با افراد غیر از خانواده خودش
 8. خستگی ناشی از رفت و آمد به مدرسه
 9. مزاحمت مداوم یكی از همكلاسی‌‌ها
 10. از بین بردن اعتماد به نفس و كوچك شمردن دوستان یا اولیای خود دانش‌آموز
 11. برخورد نامناسب اولیا مدرسه یا دانش‌آموز
 12. نداشتن بیان شیوای معلم

[ دوشنبه سی ام بهمن 1391 ] [ 19:4 ] [ دبستان معصومه (س) ]

محتوای آموزشی با چه ابزارها و امکاناتی تولید می شود ؟

از نرم افزارهایی که معمولا در ساخت چنین محتوای آموزشی استفاده می شود می توان به PDF , Flash , Word اشاره کرد. این نرم افزارها قابلیتهای به خصوص WBTExpress بالایی در تولید چند رسانه ای دارد.

 

 به عنوان مثال جذابیت های انیمیشن ، تصاویر نمایشی با کیفیت بالا در ترکیب با صدا به انضمام متن های توضیحی جزو این امکانات در تنظیم دروس و آموزش آن ها می باشد. محتواهای تولید شده به این شکل به صورت CD آموزشی به فروش می روند تا دانش آموزان و دانشجویان از آن ها به صورت مواد کمک درسی و یا خود آموز استفاده کنند ولی بیشتر از همه در اختیار آموزش های الکترونیکی قرار می گیرند تا بتوانند در جریان یادگیری مدیریت شده از آن ها بهره برداری کنند و در این محصولات تولید شده ، هدف ، ارائه یک درس در غالب نرم افزار می باشد تا ، در عوض آموزش های حضوری به کار روند و در یک فرایند کنترل شده ، وضعیت آموزشی داوطلبان را تا آزمون های پایانی و اعطای مدرک دنبال کنند.

این محصولات در سیستم های مدیریت آموزش الکترونیکی و یا تلفیقی در بستر وب به کار می برند تا دانش آموزان ثبت کرده در آن دوره آموزشی بتوانند آن را دریافت کنند و با مطالعه و کار با آنها خود را برای جلسات حضوری آماده سازند. و در این حالت می توان بهترین کارایی ممکن را از آنها را برد و داوطلبان را تعلیم داد.

البته بهتر است این نکته را در همینجا متذکر شد که جذابیتهای رایانه ای مورد استفاده در تولید محتوای آموزشی نباید موضوع اصلی درس را تحت الشعاع خود قرار دهد بلکه می بایست در اختیار ارائه بهتر مطالب درسی باشند.

 

در گذشته این نرم افزارها اغلب مستقیما با استفاده از همین نرم افزارها طراحی و تولید می شدند اما با افزایش تقاضای تولید ، نرم افزارهایی با هدف تولید محتوای درسی به بازار عرضه گشتند که با ترکیبی از امکانات نرم افزارهای پیشین این کار را به مراتب ساده کرده اند. کار با این نرم افزارها رفته رفته ساده تر می شود و به احتمال زیاد در نسل های بعدی نرم افزار مدرسان، خود، می توانند با کمک آن ها به تولید محتوای آموزشی مطلوب شان بپردازند.

 

عمده این نرم افزار ها می توانند پس از طراحی و تنظیم درس مورد نظر توسط کاربر ، آن را به فرمت استانداردهای محتوای آموزشی در آورند تا برای استفاده در سیستم های مدیریت آموزش الکترونیکی منطبق با این استانداردها، آماده شوند.[ دوشنبه دوم بهمن 1391 ] [ 18:50 ] [ دبستان معصومه (س) ]

مراحل نوشتن یک انشا زیبا

*یکی از شرایط نوشتن انشاء تسلط و مهارت یافتن در خواندن است برای این کار یکی از بهترین روشها جمع کردن کتاب داستان دانش‌آموزان و دادن کتابها به دانش‌آموزان که آن کتابها را نخوانده‌اند و به همین ترتیب تا همه دانش‌آموزان در مدت یکی دو هفته متوالی بتوانند تمامی کتاب داستانها را بخوانند و خلاصه‌ی آنرا در دفتر خود بنویسند. گاهی اوقات نوآموز نمی‌تواند فکر خود را روی موضوعی متمرکز کند و یا مایه ذهنی لازم و کافی در آن زمینه ندارد.در این صورت معلم می‌تواند معانی و مفاهیم را به او القاء کند و شاگرد به آن معانی لباس مناسب بپوشاند و به صورت مکتوب درآورد.

یک تذکر مهم در نوشتن انشا

دانش‌آموزان باید بدانند همان‌طوری که در صحبت کردن نباید از موضوع خارج شد بی‌مورد سخن گفت و یا زیاد حرف زد،در نوشتن هم باید از حاشیه‌رویهای بی‌موقع و آوردن جمله‌های پرلفظ و بی‌معنی خودداری کرد.امروزه نوشته‌ای پسندیده است که دارای جمله‌های کوتاه و رعایت مساوات در کلام باشد.


*در نوشتن انشاء باید از بازی داستان‌سازی نیز استفاده کرد داستانهای نیمه تمام که
دانش‌آموز باید ادامه داستان را خود از فکر و ذهن خود بسازد و یا این روش را به
صورت بازی دربیاوریم یکی از دانش‌آموزان داستانی را شروع می‌کند و پس از گفتن یکی دو جمله نوبت به دانش‌آموز دیگر می‌رسد که دنباله‌ی داستان را بگوید همین‌طور تا آخر،تا داستان تمام شود در این بازی علاوه بر تقویت سرعت انتقال و تخیل اطفال،قدرت حفظ،رشته منطقی کلام نیز در آنها پرورش می‌یابد.

*در درس انشاء به رغبت و علاقه دانش‌آموزان و مفید بودن آنچه آموخته میشود باید
توجه بیشتری داشت داشتن روزنامه دیواری،تهیه لوحه‌های مختلف کمک مؤثری به انشاء دانش‌آموزان می‌کند،چون موضوعات توصیفی با محسوسات و مشاهدات و تجربه‌های کودکان بستگی پیدا می‌کند با علاقه و رغبت بیشتری می‌نویسند

هدفهای آموزش انشا

1)دانش‌آموزان بتوانند آنچه را که می‌اندیشند و می‌خوانند به دیگری بگویند و بنویسند.

2)دانش‌آموزانی که تخیل قوی و استعدادی بیشتر در نویسندگی دارند بشناسیم و در مسیری صحیح هدایت کنیم.

3)پرورش قوه استدلال،تفکر و دقت دانش‌آموزان و وادار کردن آنها به درست دیدن و شنیدن،سپس دیده و شنیده خود را به طرز ساده و روشن بیان کردن و نوشتن است.

روش آموزش انشا

زمینه یادگیری انشاء مانند کودکی می‌ماند برای سخن گفتن،غذا خوردن،راه رفتن از ساده به مشکل نیاز به کمک بسیار ما دارد این دانش‌آموز و یا نوآموز برای اینکه بهتر بنویسد و بهتر بیان کند و مطالب را آنچه که هست بازگو کند نیاز به کمک و راهنمایی و هدایت ما دارد.

*پایه نوشتن صحیح و مستقل از همان کلاسهای اولیه گذاشته میشود.دانش‌آموزان از سال اول تحصیل می‌آموزند که چگونه منظور خود را درست بیان کنند در کلاس دوم علاوه بر جمله‌سازی و تکمیل جمله‌های ناقص،با کلمه‌های آشنا جواب سؤالات را به صورت کتبی می‌نویسند و از کلاس سوم نوشتن انشاء عملاً آغاز می‌گردد و دانش‌آموزان ابتدا برای هر انشاء طرح‌ریزی می‌نمایند و این طراحی در مرحله اول به طور شفاهی انجام می‌گیرد و بعد به صورت کتبی درمی‌آید.

*برای دانش‌آموزان انشاء آموزگاران باید دانش‌آموزان را هدایت و راهنمایی کنند که شاگردان نظم فکری داشته و در مشاهدات خود دقیق باشند،درست بیندیشند،خوب بیان کنند و به قاعده بنویسند.

تنها دادن موضوع برای نوشتن انشاء کافی نیست دانش‌آموزان لازم است که بیاموزند که قبلاً فکر کنند و ریزه‌کاریها را دقیق مشاهده نمایند و پس از آنکه فکر و مایه‌ای برای نوشتن پیدا کردند ما به کارگیری اصول نگارشی را که از آموزگار خود فرا گرفته‌اند شروع به نوشتن انشاء نمایند.

*یکی از شرایط نوشتن انشاء تسلط و مهارت یافتن در خواندن است برای این کار یکی از بهترین روشها جمع کردن کتاب داستان دانش‌آموزان و دادن کتابها به دانش‌آموزان که
آن کتابها را نخوانده‌اند و به همین ترتیب تا همه دانش‌آموزان در مدت یکی دو هفته
متوالی بتوانند تمامی کتاب داستانها را بخوانند و خلاصه‌ی آن را در دفتر خود
بنویسند.گاهی اوقات نوآموز نمی‌تواند فکر خود را روی موضوعی متمرکز کند و یا مایه
ذهنی لازم و کافی در آن زمینه ندارد.در این صورت معلم می‌تواند معانی و مفاهیم را
به او القاء کند و شاگرد به آن معانی لباس مناسب بپوشاند و به صورت مکتوب درآورد.

یک تذکر مهم در نوشتن انشا

دانش‌آموزان باید بدانند همان‌طوری که در صحبت کردن نباید از موضوع خارج شد بی‌مورد سخن گفت و یا زیاد حرف زد،در نوشتن هم باید از حاشیه‌رویهای بی‌موقع و آوردن جمله‌های پرلفظ و بی‌معنی خودداری کرد.امروزه نوشته‌ای پسندیده است که دارای جمله‌های کوتاه و رعایت مساوات در کلام باشد.


*در نوشتن انشاء باید از بازی داستان‌سازی نیز استفاده کرد داستانهای نیمه تمام که
دانش‌آموز باید ادامه داستان را خود از فکر و ذهن خود بسازد و یا این روش را به
صورت بازی دربیاوریم یکی از دانش‌آموزان داستانی را شروع می‌کند و پس از گفتن یکی دو جمله نوبت به دانش‌آموز دیگر می‌رسد که دنباله‌ی داستان را بگوید همین‌طور تا آخر،تا داستان تمام شود در این بازی علاوه بر تقویت سرعت انتقال و تخیل اطفال،قدرت حفظ،رشته منطقی کلام نیز در آنها پرورش می‌یابد.

*در درس انشاء به رغبت و علاقه دانش‌آموزان و مفید بودن آنچه آموخته میشود باید
توجه بیشتری داشت داشتن روزنامه دیواری،تهیه لوحه‌های مختلف کمک مؤثری به انشاء
دانش‌آموزان می‌کند،چون موضوعات توصیفی با محسوسات و مشاهدات و تجربه‌های کودکان بستگی پیدا می‌کند با علاقه و رغبت بیشتری می‌نویسند.

مشخصات موضوعات انشاء در دوره ابتدایی

1)داشتن علاقه

2)داشتن اطلاعات

3)محدود و معین بودن موضوع انشاء

4)موضوعات باید مربوط به محیط زندگی و مسائل روز باشد.

5)وصف یک تصویر

6)چند کلمه که معانی آنها به هم نزدیک است.

تهیه و تنظیم طرح انشا

قدمهایی که در مراحل اولیه برای تنظیم طرح و نوشتن انشاء برداشته می شود:

1)انتخاب موضوع

2)یادداشت نکته‌های مختلف درباره آن

3)دسته‌بندی نکات

4)منظم کردن مطالب به ترتیب منطقی

5)صحبت کردن

6)نوشتن انشا

 

[ ] [ ] [ مدیر ]

[ یکشنبه هفدهم دی 1391 ] [ 12:32 ] [ دبستان معصومه (س) ]

آن‏ چه برای ساخت یک کلیپ لازم داریم، یک دوربین ‏فیلم‏برداری یا تلفن‏ همراه که قابلیت ضبط فیلم داشته باشد و یک نرم‏افزار ساده است. برای ساخت کلیپ مراحل زیر را طی کنید:

*‏ ابتدا یکی از مباحث کوتاه کتاب درسی راکه غالبا"چالش‏برانگیز است، درنظر بگیرید و روش تدریس خود را مشخص کنید.

* قبل ازضبط فیلم، چند بار تدریس را تکرار کنید. برای تدریس می‏توان از وسایل کمک‏آموزشی بهره گرفت یا حتی فیلم را در یک کلاس تدریس فیلم‏برداری کرد.

* سپس از یکی از دوستان خود بخواهید از تدریس شما تصویربرداری کند.

* پس از ضبط فیلم، با استفاده از نرم‏ افزار windows movie maker بخش‏های غیرضروری موضوع تدریس را حذف کنید.

* درپایان با اضافه‏ کردن موسیقی مناسب به عنوان پس زمینه، به جذابیت کلیپ بیافزایید.

استفاده از کلیپ، محدودیت آموزشی درفضای کلاس و مدرسه را از بین می‏برد. به‏علاوه، دانش‏ آموز می‏تواند از قابلیت تکرار مطالب استفاده کند. این‏ روش باعث ارتقای مهارت سخن‏وری معلم و آشنایی او با شیوه‏ های متفاوت تدریس می‏شود. با در دست داشتن نشانی ایمیل دانش ‏آموزان، می‏توان کلیپ موردنظر را برای آنان ارسال کرد و یا کلیپ‏های آموزشی را به شکل نرم‏ افزار در اختیارشان گذاشت.


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و پنجم آذر 1391 ] [ 10:30 ] [ دبستان معصومه (س) ]

هفت کار برای هفت روز والدین

۱-امروز با فرزندتان به آسمان نگاه كنيد از او بپرسيد ابرها شبيه چه هستند.

2-امروز براي همديگر لطيفه هاي بامزه تعريف كنيد ويك دل سير بخنديد.

3-امروز سه صفت مثبت و سه كار خوب فرزندتان را به او بگوئيد.

4- امروز فرزندتان را بغل كنيد .به چشمهايش نگاه كنيد واو را ببوسيد.

5- امروز به همراه فرزندتان به فضاي سبز برويد.طبيعت در زمستان هم زيباست.پس همت كنيد.

6- امروز به فرزندتان بگوئيد يك نقاشي از منظره اي كه ديروز ديده بكشد.پس از آن نقاشي را با دقت نگاه كنيد  و از جزئيات آنچه كشيده است از او سؤال كنيد.

7- امروز به او بگوئيد خدا راشكر ميكنم كه خداوند دختر گلي مثل تو را به من هديه داده است.

[ سه شنبه بیست و یکم آذر 1391 ] [ 11:8 ] [ دبستان معصومه (س) ]
در جلسه ای که در تاریخ 91/8/27  بین گروههای آموزشی پایه های چهارم ، پنحم و ششم تشکیل شد ادامه بحث وبلاگ نویسی شامل

  چگونه یک وبلاگ پربازدید و موفق داشته باشیم؟

آموزش کامل قرار دادن لینک در وبلاگ و سایر موارد وبلاگ نویسی توضیحاتی داده شد.


[ پنجشنبه دوم آذر 1391 ] [ 14:39 ] [ دبستان معصومه (س) ]
دانش آمو ز عزیزی که درخواست نمونه سوال پایه چهارم کرده می تواند روی موارد زیر کلیک کند.

در ضمن در قسمت لینک دوستان وبلاگ بانک سوالات را کلیک کنید.

دانلود مطالب و نمونه سوالات پایه ی چهارم


خلاصه و نمونه سوال علوم (بخش۱)    


خلاصه و نمونه سوال علوم (بخش۲)


خلاصه و نمونه سوال علوم (بخش۳)


خلاصه و نمونه سوال علوم (بخش۴)   


 
خلاصه و نمونه سوال علوم (بخش ۵)


نمونه سوال جغرافی   

نمونه سوال فارسی( بنویسیم )     

تمامی سوالات مدنی به تفکیک دروس

[ یکشنبه هفتم آبان 1391 ] [ 20:46 ] [ دبستان معصومه (س) ]
در اولین جلسه گروههای آموزشی که با حضور کلیه گروهها تشکیل گردید در مورد روش ساخت وبلاگ به شرح زیر اقدام گردید.

وبلاگ چیست؟ صفحه ای رایگان در اینترنت که شما اجازه می دهد نوشته های خود را وارد اینترنت کنید.

در این پست ، به شما آموزش داده می شود که یک وبلاگ کامل برای خود بسازید!

سایت های زیادی هستند که امکان ساخت وبلاگ را به شما می دهند. از جمله این سایت ها می توان به :

بلاگ اسکایمیهن بلاگبلاگفاپرشین بلاگ و…

اشاره کرد.

در این پست آموزش ساخت و مدیریت وبلاگ در بلاگفا آموزش داده می شود.

عضویت :

برای عضویت در بلاگفا – اینجا – کلیک کنید .

نام کاربری: نام کاربری خود را وارد نمایید ( نام کاربری همان آدرس وبلاگ شماست )

رمز عبور – تکرار رمز عبور : رمز عبوری مطمئن برای خود انتخاب کنید و دو بار وارد نمایید.

عنوان وبلاگ : عنوان یا تیتر وبلاگ را وارد کنید ( مثلا – اسم وبلاگ – موضوع : دانلود و… )

نام نویسنده : نام خود را وارد نمایید.

شرح وبلاگ : توضیح مختصری از وبلاگ خود بنویسید.

ایمیل خصوصی: یک ایمیل معتبر وارد نمایید – برای فراموشی رمز عبور – نظر جدید و…

ایمیل نویسنده : آدرس ایمیلی که برای ارتباط کاربران با شما استفاده می شود را وارد کنید.

منطقه زمانی : ساعت کشور خود را انتخاب نمایید.

تعداد پست ها در صفحه نخست : تعداد پستهایی که شما می خواهید در هر صفحه از وبلاگ شما باشد. پیشفرض مناسب است.

نحوه نمایش تاریخ پستها : پیشفرض مناسب است .

نحوه نمایش زمان پستها : پیشفرض مناسب است .

نحوه نمایش تاریخ آرشیو:  پیشفرض مناسب است .

نحوه آرشیو مطالب وبلاگ: پیشفرض مناسب است .

-

قوانین بلاگفا را مطالعه کنید و در صورت قبول قوانین روی ایجاد وبلاگ کلیک کنید.

مدیریت :

 

: شما پس از انجام مراحل بالا به صفحه مدیریت وبلاگ خود رجوع داده می شوید.

منوی مدیریت :

پست مطلب جدید :برای ارسال مطلب جدید برای وبلاگ خود.

–  عنوان مطلب : تیتر مطلب را وارد نمایید.

– در قسمت صفحه سفید رنگ بزرگ : محتوای پست را ارسال کنید.

– برای قرار دادن عکس در پست خود می توانید از منوی زیر “عنوان مطلب ” کمک بگیرید. روی هر شکل ماوس را نگاه دارید توضیحات ظاهر می شود.

– اگر می خواستید کاربر برای خواندن مطلب شما به ادامه مطلب مراجعه کند روی درج ادامه مطلب کلیک کنید.

- ایجاد رمز برای مطلب: می توانید برای مطلب خود رمز عبور بگذارید تا فقط کسانی که رمز عبور را می دانند بتوانند مشاهده کنند.

مدیریت مطالب قبلی : مطالب ارسال شده به وبلاگ را می توانید مشاهده کنید – پاک کنید – ویرایش کنید و…

 

****

آخرین نظرات خوانندگان : مشاهده تمامی نظرات بازدیدکنندگان سایت

 

****

نظرات تایید نشده : نظراتی که برای شما ارسال شده اند و حالت تعلیق برای تایید مدیریت دارند.

 

****

لینک های روزانه: گذاشتن لینک دیگر سایت و وبلاگ ها – معمولا گذاشتن لینک به صورت دو طرفه است – تبادل لینک

لینک های روزانه لینک های موقتی در وبلاگ هستند که بعد از مدتی می توانید پاک کنید.

پیوندهای وبلاگ : گذاشتن لینک در وبلاگ – معمولا این گزینه برای لینک های دائمی به کار می رود.

 

****

موضوعات مطالب : می توانید موضوع برای مطالب خود بسازید و هر مطلب را در موضوع خود قرار دهید. مثلا – دانلود – اخبار و…

عنوان موضوع بندی : نام موضوع را بنویسد و روی ثبت کلیک کنید.

 

****

صفحات جداگانه : ساخت یک صفحه با آدرس دلخواه برای گذاشتن یک پست جدا

مثلا : http://www.example.blogfa.com/page/amoozesh.aspx

- صفحه ایجاد شده – در دو استیل همانند قالب فعلی سایت و بدون قالب می توانید منتشر کنید.

صفحه ارسال مطلب در صفحه دلخواه همانند ارسال یادداشت جدید است .

 

****

پروفایل مدیریت وبلاگ : می توانید اطلاعات خود را کامل کنید – (  این گزینه اگر کامل شود در وبلاگ شما توسط بازدیدکنندگان قابل رویت است )

 

****

نویسندگان وبلاگ : مدیریت کسانی که برایشان دعوتنامه فرستاده اید و یا در وبلاگ نویسی به شما کمک می کنند – اضافه کردن همکار – حذف – سطح دسترسی و…

 

****

مطالب دوستان : در این بخش می توانید وبلاگ دوست مورد نظر خود را ثبت کنید .

در صورت اضافه شدن مطلب جدید به وبلاگ دوست شما – به شما اطلاع داده می شود.

 

****

تنظیمات وبلاگ : شما در این بخش می توانید تمامی تنظیمات وبلاگ خود را مشاهده و ویرایش کنید.

می توانید کد های جاوا اسکریپ مانند : کد آهنگ – کد آمار گیر – کد نظر سنجی و… را از این بخش به وبلاگ خود اضافه کنید.

 

****

انتخاب قالب وبلاگ: انتخاب قالب برای وبلاگ خود – قالب های پیشفرض بلاگفا – می توانید قالب های بیشتر را با جستجو درگوگل پیدا کنید.

ویرایش قالب : کد های نوشته شده – نمایش قالب شما را می توانید ویرایش کنید . ( اگر در این زمینه آموزشی ندیده اید لطفا وارد این بخش نشوید )

 

****

تغییر کلمه عبور : رمز عبور مدیریت را می توانید عوض کنید ( بهتر است هر ۲۱ روز یکبار رمز عبور خود را عوض کنید )

 

****

دیگر امکانات :

درج در فهرست وبلاگها : ثبت وبلاگ خود در دسته مربوط به خود .

تهیه نسخه پشتیبان : نسخه پشتیبان به منظور این است که از تمامی مطالبی در وبلاگ خود منتشر کرده اید یک کپی بگیرید که اگر مطالب وبلاگ شما از دست رفت ، هک شد و… بتوانید بدون دردسر مطالب را برگردانید.

حذف وبلاگ : حذف وبلاگ شما به صورت کامل از بلاگفا – در صورت انتخاب این گزینه تمامی اطلاعات وبلاگ شما پاک می شود.

اتصال دامنه به وبلاگ : دامین مختصر کننده و اختصاصی کننده آدرس وبلاگ است .

می توانید از یک شرکت فروشنده دامین – آدرس مورد نظر برای وبلاگ خود را ثبت کنید و از این قسمت روی وبلاگ خود ثبت کنید. مثلا : آدرس وبلاگ : http://www.example.blogfa.com – آدرس خریداری شده : http://www.example.com – پس از تنظیم دامین روی وبلاگ خود – وبسایت شما از طریق دو آدرس قابل دسترسی می باشد.

تغییر آدرس وبلاگ : تعویض آدرس وبلاگ شما

****

مشاهده وبلاگ: نمایش وبلاگ شما

 

****

خروج از بخش مدیریت : پس از اتمام کار در بخش مدیریت لطفا این گزینه را انتخاب نمایید ( به دلایل امنیتی )

 

[ شنبه بیست و نهم مهر 1391 ] [ 18:55 ] [ دبستان معصومه (س) ]

فرم شماره دو

تقویم اجرایی گروه آموزشی آموزشگاه:  دبستان معصومه (س)                                    ناحیه:یک

 

فعالیت

گروه ریاضی

گروه علوم

گروه مطالعات اجتماعی

گروه ادبیات

 

مهر

 

تاریخ:29/7/91

موضوع:وبلاگ نویسی

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ:29/7/91

موضوع:وبلاگ نویسی

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ:29/7/91

موضوع:وبلاگ نویسی

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ:29/7/91

موضوع:وبلاگ نویسی

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

 

آبان

 

تاریخ:27/8/91

موضوع:وبلاگ نویسی

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ: 27/8/91

موضوع:وبلاگ نویسی

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ: 27/8/91

موضوع:وبلاگ نویسی

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ: 27/8/91

موضوع:وبلاگ نویسی

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

 

آذر

 

تاریخ:25/9/91

موضوع: تولید محتوا

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ:25/9/91

موضوع: تولید محتوا

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ:25/9/91

موضوع: تولید محتوا

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ:25/9/91

موضوع: تولید محتوا

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

 

دی

 

تاریخ:30/10/91

موضوع: تولید محتوا

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ:30/10/91

موضوع: تولید محتوا

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ:30/10/91

موضوع: تولید محتوا

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ:30/10/91

موضوع: تولید محتوا

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

 

بهمن

 

تاریخ : 28/11/91

موضوع : روش حل مسله

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ : 28/11/91

موضوع : کار با وسایل

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ : 28/11/91

موضوع : افت تحصیلی

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ : 28/11/91

موضوع : مشکلات خوانئن و راههای تقویت آن

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

 

اسفند

 

 

تاریخ : 19/12/91

موضوع : راهبردهای فراشناختی در بهبود ریاضی

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ : 19/12/91

موضوع : روش فعال در علوم (پروژه)

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ : 19/12/91

موضوع : تفکر و پژوهش

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ : 19/12/91

موضوع : راههای افزایش گنجینه واژگان

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

 

فروردین

 

تاریخ : 31/1/92

موضوع : بررسی علل افت تحصیلی

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ : 31/1/92

موضوع : تحقیقات علوم

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ : 31/1/92

موضوع : روش های فعال در مطالعات اجتماعی

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ : 31/1/92

موضوع : انشا و تقویت آن

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

 

اردیبهشت

 

تاریخ : 28/2/92

موضوع : شیوه تقویت یاددهی و یادگیری ریاضی

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ : 28/2/92

موضوع : طراحی آزمون عملکردی

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ : 28/2/92

موضوع : کاهش اضطراب

پایه های چهارم ،پنجم،ششم

تاریخ : 28/2/92

موضوع : قالب های شعر فارسی

پایه های چهارم ،پنجم،ششمگروه ریاضی خانم ها جوادیان ،صفایی فرد ، معصومی زاده و نیکخواه

گروه علوم تجربی خانم ها نیکخواه ، پیشگاهی و رحمت پناه

گروه ادبیات خانم ها قلمزن، قاسمی ، شفیعی،زادهوش  و فنایی

گروه مطالعات اجتماعی خانم ها عقبایی ، مارانی ، مسجدی ورحمت پناه


[ سه شنبه بیست و پنجم مهر 1391 ] [ 10:14 ] [ دبستان معصومه (س) ]
ابزار جمع آوری و ارائه اطلاعات توصیفی

1- آزمونهای عملکردی که بر اساس اهداف مورد نظر و رفتار مورد انتظار آموزگار تهیه و پیش بینی   می شود.

2- پوشه کار یا کارنما – شامل نمونه کارهای دانش آموز که از نظر آموزگار مناسب برای بازخورد و معرف روند فعالیت و پیشرفت دانش آموز باشدو با ملاک های خاص ارزیابی گردد.

3- فهرست وارسی (چک لیست)یا فهرست رفتار، برای ارزیابی از هر فعالیت برنامه ریزی شده با پیش بینی مقیاس مناسب.

4- برگ ثبت گزارش / مشاهدات – شامل توضیحات نوشته شده توسط معلم درخصوص جریان رشد عاطفی و اجتماعی دانش آموزان .

5- پروزه – واگذاری ودرگیر نمودن دانش آموز با مسائل برای یافتن پاسخ پرسشها و بکارگیری توانایی  های عالی ذهن و تفکر و فراگیری راههای کسب اطلاعات .

6- درس پژوهی – پژوهش درخصوص موضوعات درسی  

7- خود سنجی / همسال سنجی / والد سنجی

8- پرسیدن

9- تکالیف هدفمند درسی که بر اساس اهداف مورد نظر و رفتار مورد انتظار آموزگار تهیه و پیش بینی شود.

10- آزمونهای مدادکاغذی / آزمونهای شفاهی و آزمونهای عملی

11- کارنامه یا کارنمای توصیفی – پس از ثبت ویژگی ها و سنجش دقیق دانش آموز به ارزشیابی وی می پردازیم و از مقیاس  رتبه ای (خیلی خوب ، خوب ، قابل قبول ، نیازبه آموزش وتلاش بیشتر)

استفاده می کنیم  که این گزارش باید دوبار درطول سال به اولیا ارائه شود.

[ سه شنبه دوازدهم اردیبهشت 1391 ] [ 9:49 ] [ دبستان معصومه (س) ]

   بررسی اختلالات یاد گیری درحل مسائل ریاضی  

ده نکته اصولی در آموزش ریاضی

۱-      حل مسئله یکی از روش های آموزش ریاضیات است. ولی این موضوع صرفاً به آن معنی نیست که باید مجموعه ای از مهارتها و راهبرد ها را مستقیم به کودکان انتقال داد. بهترین روش تدریس از طریق سوال کردن می باشد.  ( ایجاد انگیزه)

   همکار ان در تدریس علوم تجربی و اجتماعی و بخوانیم از این روش استفاده می کنند ولی در ریاضی کمتر است. مثلاً : چرا در کوهپایه ها شهر ها بیشتر است؟ خوب همکار محترم چرا در ریاضی سوال نمی کنیم که : . چگونه به این مسئله بپرادزیم؟

 

۲-      در تدریس ریاضیات ، باید عاملی که کودکان را به کلاس درس علاقه مند می کند ، شناخته شود.اهمیت فوق العاده این که ما باید به دانش آموزان  کمک کنیم تا اندیشه های ریاضی را چه در مدرسه و چه خارج از آن به کار ببرد.

۳-      مبنای همه آموزش ها باید بر آزمایش ا ستوار باشد، به خصوص آزمایشی با مواد کمک درسی که ساخته ی خود کودکا ن است.

۴-      گفت و گو در مورد ریاضیات باید یکی از اهداف آموزشی باشد. کودکان باید در مورد آن چه انجام می دهند ، بحث و گفت و گو کنند. شادمانی حاصل از حدس زدن و یافتن درست از طریق گفت و گو در باره ی ریاضیات حاصل می شود.بدبختانه بسیاری  از دانش آموزان و معلمان، ریاضی را به عنوان مجموعه ای از حقایق و مهارتها نگاه می کنند  که باید حفظ شود. و این یکی از عواملی است که درس ریاضی را سخت تر می کند.

۵-      این مفهوم که بسیاری از اندیشه ها ی ریاضیات با هم ارتباط دارند، باید گسترش داده شود.

۶-      معنا جویی در ریاضیات باید به عنوان زمینه ای در آموزش مورد توجه قرار گیرد.

مثا ل : چرا وقتی یک شی را از جاهای مختلف می بینیم متفاوت است ؟ یا چرا ضرب را به این صورت انجام می دهیم؟

۷-      کار گروهی در ریاضیات باید به یک روش معمول تبدیل شود. کار کرد به صورت تنهایی در سطوح بالاتر انجام می گیرد ولی، کودکان باید با یک دیگر کار کنند . چون به علت تفاوت آن هاست  که می توانند از هم یاد بگیرند.

۸-      نیاز های متفاوت کودکان باید از مورد ملاحظه قرار گیرد . ( کودکان دارای ادراک متفاوت هستند و از طریق عوامل متفاوتی نیز تحریک و بر انگیخته می شوند)

۹-      برای کودکان باید فرصت های برابر در یادگیری ریاضیات فراهم شود. ( تمام کودکان چه ضعیف و چه باهوش باید از امکا ن دست یابی به مبا حث پیشرفته ریاضیات را داشته باکشد و اگر به کودکان فرصت داده نشود، یاد نمی گیرد)

۱۰-      پیشرفت کودکان در زمینه ی ریاضیات باید از طریق آزمون های کتبی تشخیص داده شودو آزمون ها باید شامل مباحث جدید باشد و وسیله ای برای تشخیص توانایی حل مسئله ، استدلال و سایر اهداف آموزشی باشد .

حل مسئله : حل مسئله فرایند به کار گیری دانسته ها و دانش قبلی در مواجهه باموقعیت های جدید و ناشناخته است .

[ چهارشنبه بیست و سوم فروردین 1391 ] [ 16:46 ] [ دبستان معصومه (س) ]
ا

روش تدریس: حل مسئله          موضوع درس:  امت اسلامی     اهداف کلی:  امت اسلامی

اهداف جزئی:

 1- آشنایی با امت اسلامی

2- آشنایی با مسلمانان جهان

اهداف رفتاری:

1-    اعضای امت اسلامی را نام ببرد؟ ( دانستنی)

2-    اشتراکات مسلمانان جهان را نام ببرد. ( دانستنی)

3-    اعتقادات امت اسلامی را توضیح دهد. ( دانستنی)

4-    در مورد مراسم حج تحقیق کند. ( مهارتی)

5-    برای دین خود احترام قائل شود. ( نگرشی)

ارزشیابی ورودی:

1-    مسلمانان به چه کسی اعتقاد دارند؟

2-    دین مسلمانان چیست ؟

3-    پیامبر و کتاب آسمانی مسلمانان چیست ؟

وسایل مورد نیاز: کتاب درسی و تصویری از خانه خدا .

فضا و مدل کلاس :  مدل U شکل

ارائه درس: مرحله اول ( ایجاد انگیزه ) :

معلم تصویری از خانه خدا به جلوی تابلو نصب می کند پس از چند لحظه متوجه می شود جو کلاس ناآرام و تشنج است به جستجوی علت می پردازد و از بچه ها می پرسد این همه سروصدا و همهمه برای چیست؟

دانش آموزان: در مورد تصویر خانه خدا که صحبت می کردیم دانش آموزان می پرسند چرا همه مسلمانان برای زیارت خانه خدا می روند . از کشورهای مختلف می آیند حتی اگر جنگ و دشمنی با هم داشته باشند با صلح و دوستی خانه خدا را زیارت می کنند.

مرحله دوم: معلم: بهتر است اعضای هرگروه با هم مشورت کنند و پس از فرصتی که برایتان تعیین می کنم نظرات خود را بگویند.

نماینده ی گروه اول : همه مسلمانان جهان اعضای یک خانواده بسیار بزرگ هستند .

نماینده ی گروه دوم:  همه مسلمانان جهان چه سفید پوست و چه سیاه پوست، چه فارس ، چه ترک و عرب جزء امت اسلامی هستند.

نماینده ی گروه سوم: همه مسلمانان به خدای واحد ، پیامبر و قبله ی همه مسلمانان مشترک است.

معلم: بچه ها اجازه بدهید من نظرات شما را روی تخته بنویسم تا همه به یک پاسخ منطقی برسیم. چون که اگر همین طور پیش برویم نمی توانیم از این بحث ها نتیجه ای بگیریم.

مرحله ی سوم: معلم از گروهها می خواهد درباره موضوعات مطرح شده نظر بدهند.

گروه اول : چون همه دین و پیامبران مشترک است پس یک خانواده محسوب می شویم.

گروه دوم : چون پیامبر ما هیچ فرقی بین انسانها قایل نمی شد و همه مسلمانان نزد خداوند برابر و یکسان هستند.

گروه سوم: چون خدا و پیامبر قبله ی ما مشترک است پس اگر مسلمانی نیاز به کمک داشته باشد باید به او کمک کنیم ( مثل مردم فلسطین )

مرحله ی چهارم: معلم با توجه به نظرات دانش اموزان مطالب را جمع بندی و توضیحاتی در مورد درس می دهد و از دانش آموزان می خواهد از روی درس یکبار بخوانند. و با سخنی از حضرت محمد (ص) درس را به پایان می رساند.

هرگاه مظلومی فریاد بزند که « ای مسلمانان به دادم برسید » و مسلمان دیگری فریاد عدالت خواهی او را بشنود و به او کمک نکند ، مسلمان نیست.

ارزشیابی پایانی : حالا می توانید :

 1- اعضای امت اسلامی را نام ببرید.

 2- اشتراکات مسلمانان جهان را نام ببرید.

 3- اعتقادات امت اسلامی را توضیح دهید.

ارائه تکلیف:  نام چند کشور مسلمان را نام برده به پرسشهای کتاب پاسخ دهید.

تکلیف خلاقانه :  خاطره ای از رفتن اعضای خانواده یا فامیل را به خانه خدا سوال کرده و تحقیق کنید به کلاس بیاورید.

 

[ دوشنبه پانزدهم اسفند 1390 ] [ 20:12 ] [ دبستان معصومه (س) ]

راهکارهای تقویت خوا ندن  

1-حل مسئله : یکی ازمهارت های اساسی خواندن حل مسئله است. در این حالت متنی راانتخاب می کنیم که دارای گره داستانی باشد و از دانش اموزان می خواهیم پس از مطالعه ی داستان گره موجود را پیدا کرده وحل کنند . مثلاٌ "مرده زنده شد" می توان گفت اگر به جای یکی از شخصیت های داستان بودی چه می کردی ؟                                                

2-بیان پیام اصلی درس :  متن خواندنی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهیم تا آن را بخوانند سپس در باره متن فکر کرده وپیام اصلی داستان را بگویند مثلا درس " اگر دیگران نبودند"را بخوانند ونظرخود رابگویند یا بنویسند .

  3-بررسی جزئیات :  یکی دیگرازمهارت های خواندن تجزیه وتحلیل متن درس است مثلا درس " دوست بزرگ بچه ها" رابخوانند ومهمترین فعالیت های جبار باغچه بان را بیان کنند .

4-استخراج نتایج :  براساس این مهارت دانش اموز متن خواندنی رامطالعه می کند وپس از تحلیل ذهنی وبررسی قسمت های مختلف متن نتیجه گیری خود رااعلام کنند مثلا درس" کودکان حق دارند که ...." رابخوانند ونتیجه درس را درچند جمله بنویسند .


[ شنبه بیست و نهم بهمن 1390 ] [ 11:0 ] [ دبستان معصومه (س) ]
گروه پایه چهارم خانم ها فاطمه پیشگاهی و خانم زهره مارانی


تقویم اجرایی جلسات

 1-    چگونگی بررسی طرح کیفی – توصیفی   8/7/90

2-    بررسی کتاب علوم وفعالیت های آن   5/8/90

3-    برگزاری ارزشیابی ماهیانه   25/8/90

4-    روش های فعال تدریس انشا   6/9/90

5-    روش های فعال تدریس فارسی   5/10/90

6-     راهکارهای آموزشی جغرافیا   1/11/90

7-    راهکارهای تقویت خوا ندن     26/11/90

8-    چگونگی تدریس درس مدنی   14/12/90

9-    بررسی اختلالات یاد گیری درحل مسائل ریاضی   16/1/91 

    10-شیوه ی ارزیابی دانش اموزان  در کارنامه تو صیفی    13/2/91

  طرح کیفی – توصیفی مورخ 90/7/8   

   طرح کیفی- توصیفی معلم با جمع آوری داده ها وفرایند تبدیل آنها به اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیم مناسب وارائه بازخورد های سازنده به دانش آموزان واولیاء وسایر افراد در جهت دستیابی به طرح تلاش می کند.        معلم بادرج وثبت بعضی از داده ها واطلاعاتی که دانش آموزان در طول فعالیت های آموزشی وپرورشی در کلاس درس ومحیط مدرسه ویا فعالیت هایی که ارتباط با برنامه های درسی آنان در خارج از مدرسه انجام می دهند را در پوشه ی کار دانش آموزان قرار می دهد وضمن آن آزمونهای مداد – کاغذی و عملکردی وتکالیف درسی وانجام آزمایش ها و فعالیت های فردی وگروهی وغیره را به عنوان ابزار در جهت فرایند یادگیری – یاددهی دانش آموزان تهیه وتنظیم می کند تا بتوانددر طول سال تحصیلی به سهولت بیشتر انعکاس واقعی یاد گیری دانش آموزان را ارائه دهد.

بررسی کتاب علوم وفعالیت های آن مورخ 90/8/5   

   همان طوری که با مشاهده وبه کار بردن حواس پنجگانه دانش آموزان می توانند انواع آزمایش های گوناگون را انجام داده وفرضیه ونظریه سازی کنند.       درکتاب علوم چهارم در هربخش فعالیت ها و آزمایش هایی وجود دارد که هم به صورت فردی وهم به صورت گروهی می توانندانجام دهندواین بسیارسازنده بوده است.   درفعالیتهای فردی اعتماد به نفس  وحس سازندگی قوی در دانش اموزان ایجادمی شود و در فعالیت های  گروهی سازگاری و همکاری با دیگران را دوست دارد و به انجام فعالیت هایی که به عهده ی او می گذارند پای بند ا ست و سعی می کند حواس خود رابه  خوبی  جمع کند        در انجام آزمایش ها نکات ایمنی را رعایت می کندو به محیط زیست بیشتر علاقه مند میشود وارزش علم را درک می کند. در میکروسکوپ انواع سلول را مشاهده می کنددر بخش گیاهان پی می برد که چرا گیاه رشد میکند وچگونه غذا سازی می کند وچرا به گیاهان غذاسازان بزرگ می گویند. در بخش مخلوط پی می برد که بیشتر مواد به صورت مخلوط یا محلول استفاده می شوند . در بخش سنگ ها به درون زمین ونقش سنگ ها وکانی ها در زندگی خود پی می برد . در بخش زمین وهمسایه های آن منظومه شمسی را می شناسد . همچنین در بخش دستگاه تنفس و گردش خون به چگونگی سیستم بدن خود آشنا میشوند وبه طور کلی در فرا گیری علوم به او کمک می کند تا روش های شناخت دنیای اطراف خود را بهبود بخشد وبتواند مفاهیمی را که کسب می کند به صورت تجربه با یکدیگر ارتباط دهد ومشاهدات، آزمایشات وکسب اطلاعات به او کمک می کند تا در درک دنیای اطراف خود تقویت شود .

برگزاری ارزشیابی ماهیانه مورخ 90/8/25   

     طبق طرح کیفی- توصیفی برنامه ارزشیابی ماهیانه بدین صورت است که روند کار دانش آموزان در طول ماه از نظر پرسش وپاسخ وتحقیق وآزمایش وکسب اطلاعات و فعالیت های خارج از کلاس فردی وگروهی و ارزشیابی هایی که طبق جدول برنامه ریزی درسی بصورت هماهنگ بین کلاس های هم پایه به صورت کوئیز ماهیانه گرفته وبازخورد داده می شود .

روش های فعال تدریس انشا مورخ 90/9/6    

  انشاء یکی از دروس مهم وبنیادی در دوران تحصیلات است ودانش آموز به وسیله ی نوشتن ، بخشی از احساسات وعواطف درونی اش را تخلیه می کند . البته واضح است که دانش آموز تاچیزی راخوب نشنیده ، ندیده ونخوانده باشد قادر به بیان ونوشتن ان نخواهد بود.      خوشبختانه این چند سالی که کتاب های درسی عوض شده وکتابی به نام بنویسیم درکنار درس فارسی قرارگرفته است خیلی به انشا نویسی کمک می کند مخصوصا در آن صفحاتی که موضوع انشاعی داده ونکات کلیدی آن راهم درپایان صفحه جهت اطلاع دانش آموزان وراهنمایی آنان آورده است ومن همیشه وقتی به این صفحه درسی می رسم از فراگیران می خواهم هرچه می توانند درموردموضوع صحبت کنند وسعی می کنم سوال ها وجواب هارا تاجایی ادامه دهند که دانش آموزان به اندازه وسع وتوانایی خود ، شناخت واطلاعات کسب شده را به بیان ساده تعریف کنند. البته دانش آموز باید درفعالیت یاددهی- یادگیری کاملا فعال باشد نه مثل گذشته شنونده ومنفعل .      جمله نویسی ازپایه های اولیه انشا نویسی می باشد که در پایه های پایین تر از کلمات ساده و ملموس استفاده  شود وبه تدریج در پایه های بالاتر ازمفاهیم پیچیده تر استفاده می شود ودراین مورد دانش آموزان باید کافی درمورد کلمه های مترادف وهم خانواده اطلاعات لازم را کسب کرده باشد که در این مورد می توان در زنگ های املای آموزشی دامنه لغات دانش آموزان رابالا برد.

درتقویت انشاء می توان به نکات زیر توجه کرد 1-   مرتب کردن کلمات بهم ریخته وساختن یک جمله . 2-   نوشتن یک جمله ناقص وادامه آن در دو یا سه سطر . 3-   خواندن یک داستان نیمه تمام وادامه ان توسط فراگیران به متن دلخواه. 4-   نشان دادن یک تصویر به فراگیران واز آنان بخواهیم درمورد آن داستانی بنویسند. 5-   نوشتن یک جمله ناقص که فعل آن توسط فراگیر نوشته شود. 6-    نوشتن چند کلمه که فراگیر با استفاده از آن کلمات یک متن کوتاه بنویسد. 7-   نوشتن داستانی از زبان یک موجود زنده یا غیر زنده . 8-   با کلمات هم خانواده ، مترادف ومخالف جمله سازی شود. 9-   نوشتن انشای گروهی خیلی به دانش آموزانی که در نوشتن ضعف دارند کمک می کند مخصوصا انشایی که از طریق بارش مغزی از کل دانش آموزن استفاده شود.

روش های فعال تدریس فارسی مورخ90/10/5 

         یادگیری به هر نوع تغییر نسبتا ثابت در رفتار فرد گفته می شود که بر اثر تجربه بوجود آمده باشد این نکته باید مد نظر باشد که تد ریس به معنی یادگیری نیست و هر       تد ریسی لزوماٌ به یاد گیری منجر نمی شود. 1-یاد گیری به صورت گروهی این روش گرههای دانش اموزان ناهمگن از سوی معلم شکل داده می شوند وبه فعالیت می پردازند یادگیری از این  طریق فرصتهایی راپدید می اورد که دانش اموزان بتوانند در موقعیت هایی چون کار گروهی –ارتباطات و ایجاد هماهنگی اثر گذار و تقسیمکارموفق شوند.گروه اول کارایی گروه را انجام می دهندوگروه دوم طرح تدریس اعضای گروه وگروه سوم طرح قضاوت عملکرد و گروه چهارم طرح روشن سازی . 2-روشهای زبانی دراین روش تنها معلم یا مدرس فعالیت می کندواز وسایل و امکانات مختلف موجود استفاده کرده ومطب مورد نظر را اموزش می دهد . 3-روش فعال دراین روش دانش آموزان در یادگیری نقش فعال داشته وبه همراه معلم ومدرس به فعالیت پرداخته وبصورت مملوس باموضوع مورد تدریس ارتباط دارند و دانش آموزانی که با این روش آموزش ببینند فعال بوده وخود همه چیز را تجربه می کنند ودر نتیجه یادگیری عمیق تر وبیشتر وپایدارتری دارند

راهکارهای آموزشی جغرافیا مورخ90/11/1 1

- روش سخنرانی: روش سخنرانی مخصوص معلمان جغرافیا نیست بلکه یکی از قدیمی ترین روش برای تدریس بسیاری از علوم است معلم در این روش می تواند مطالبی راکه ازقبل در ذهن آماده  کرده روی تابلوی کلاس یاروی یک برگه یاداشت ویا حتی روی یک سری نقشه ها واسلایدهای جغرافیایی مرتب شده وبه دانش آموزان ارائه دهد که پی بردن به این روش تدریس قدری مهارت لازم دارد. 2- روش بیان افکار وایده های آنی: دراین روش تدریس معمولاً یک عنوان یا سرفصل مثل کلمه ی بارندگی یا هواشناسی از سوی معلم به دانش اموزان کلاس ارائه می شود ودانش اموزان با ازادی تمام کلیه ی کلماتی را که در مورد آن سرفصل به ذهنشان می رسد فوراًً بیان می کنند بنابراین دانش اموز به طور  ناخوداگاه وفوری از یافته ها ودانسته های قبلی خود استفاده کرده وآنها را به کلاس ارائه می دهد و بتدریج دانش آموزان مجموعه ی کلمات یا جملاتی رابیان می کنند که تمامی آنها در کنار یکدیگر می تواند بخش عمده ای از مطالب مرتبط باسرفصل مربوطه را ارائه دهد 3- روش مطالعه ی موردی : اجرای این روش نیازمند دانش آموزانی است که سوال مطرح می کنند وبدنبال سوال خود تحقیق ومطالعه می کنند وبعد اطلاعات جمع آوری کرده وفرضیه سازی می کنند . 4- روش مباحثه ایی: برای درس جغرافیا عناوین وسرفصل های متعددی وجود داردکه با روش مباحثه ای می توان به فهم آن ها دست یافت مثلاًدر مورد علل گسترش بیابانها و با مسئله ی صر فه جویی در مصرف اب و یا با زرگانی و واردا استفاده در این روش می باشد چراکه برای هریک از این موارد نظریات مخالف وموافق وجود دارد که هرکدام استدلالی برای نظریات خود دارند . 5- روش نمایشی: مهمترین کاربرد ها انجام مهارت های جغرافیایی بوسیله ی نمایش درکلاس درس توسط دانش آموزان است مانند گردش زمین به دورخورشید وحرکت دانش آموزان درجهت های جغرافیایی وبکاربردن قطب نما وباران سنج ودماسنج ابزارهایی هستند که مشاهدات، دانش آموزان را دریادگیری فعال می کند . 6- روش مذاکره (گفتگو): درس جغرافیا درس پیچیده ای است زیرا باداده ها ویافته ها ی علوم مختلف سروکار دارد و یافته ها ی ان علوم رابرای رسیدن به هدف خویش وبا نگرش خاص بایکدیگر تلفیق می کند ازسوی دیگر درس جغرافیا با مکانها ونواحی مختلف سروکار دارد که این مکانها ونواحی نیز پیچیدگی خاصی دارند .  جغرافی دانان اغلب برای جمع آوری اطلاعات وایده ها برای عناوین پیچیده جغرافیایی از این روش استفاده می کنند تا پلی بین واقعیت ها ودریافت خوش از آنها ایجاد کنندو این روش در کلاس به معلم اجازه می دهد تا سطوح درک وفهم دانش آموزان را ارزشیابی کرده وهرگونه فهم غلط رایافته وآن را اصلاح کند . 7- روش فیلم واسلاید :فیلم واسلاید ابزارهای مناسبی برای انتقال جذاب وموثر اطلاعات ومهارتهای جغرافیایی هستند فیلم واسلاید می تواند این وسایل وابزار هاوچگونگی کاربرد آنها رانشان دهد ودر یکنواخت سازی امکانات جغرافیایی درمدارس کشورنقش مهمی برعهده گیرد . فیلم ها واسلاید ها  به تمرکز توجه به عناوین ومفاهیم جغرافیایی بسیار کمک می کند وبرای گسترش مهارتهای تجزیه وتحلیل ومشاهده وسیله ایی ارزشمند است دانش آموزانی که درک تصویری بیشتری نسبت به درک مطالعه ایی یا آموختن ویاخواندن کلمات وجملات دارند . از مشاهده و تجزیه وتحلیل فیلم ها واسلاید ها  سودبیشتری می برند واین فرایند وروش آموزشی رابیشتر می پسندند واز آن لذت می برند. -


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و هشتم دی 1390 ] [ 10:13 ] [ دبستان معصومه (س) ]

گروه پایه چهارم

از آنجایی که قرن بیست و یکم، قرن اطلاعات، ابتکار و مهارت و سرعت می باشد بنابراین ویژگی های معلم در این قرن بر اساس این اصول می باشد.

الف) اطلاعات: ویژگی معلم، بالا بردن اطلاعات و به روز کردن آن است. در بحث اطلاعات ((برنامه ICT فناوری اطلاعات)) جایگاه ویژه ای دارد که به آن می پردازیم.

1-    آشنایی فناوری آموزشی: برای کسب موفقیت در قرن بیست و یکم، معلمان باید دانش آموزانی تربیت کنند که یادگیرندگان مادام العمر باشند و این مسیر نمی گردد مگر این که فرایند یادگیری مبتنی بر انتقال صرف دانش تغییر پذیرد بنابراین معلمان باید با استفاده از کامپیوتر و اینترنت و کاربرد آنها تدریس واقف باشند و دانش آموزان را نیز به این امر ترغیب کنند. فناوری اطلاعات به ما می گوید آن چه که تا دیروز درست بوده امروز ممکن است نادرست و حتی گمراه کننده باشد، بنابراین معلمان با استفاده از این تکنیک باید معلمانی محقق و پژوهشگر باشند و دانش آموزان پرسش گر امروز و پژوهشگر فردا تربیت کنند.


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و هفتم دی 1390 ] [ 11:32 ] [ دبستان معصومه (س) ]
[ پنجشنبه بیست و دوم دی 1390 ] [ 15:35 ] [ دبستان معصومه (س) ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ به منظور تعامل هرچه
بیشتر مربیان با اولیاء محترم و
دانش آموزان عزیز شکل گرفته است،
امید است این تار نما بتواند با مشارکت
و خرد جمعی شما عزیزان گامی موثر در
بهبود شرایط فرزندامان بردارد